Podmínky užití obsahu projektu ČeskýDluh.cz  • Tato webová stránka je autorským dílem chráněným zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

    V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte.