O projektu ČeskýDluh.cz  Stránky vznikly jako reakce na naustálé zadlužování České republiky, se snahou pomocí vizualizace přiblížit jak závratnou částku český státní dluh činí.


  Vizualizace české zadluženosti byla provedena na základě modelu přejatého z portálu zabývajího se zobrazením amerického dluhu, viz: http://usdebt.kleptocracy.us/. Byly však vytvořeny zcela nové modely a texty tak, aby celá situace co nejvíce odpovídala českému prostředí.

 • Metodika zpracování informací
  Výše státního dluhu vyplývá ze statistiky Ministerstva financí, zveřejněné 20.4.2018. Více na www.mfcr.cz.
 • Počet obyvatel České republiky je vztažen k 31.12.2018, konkrétně k aktuální statistice Českého statistického úřadu. Více na www.czso.cz

 • 1. DEFINICE STÁTNÍHO DLUHU dle MF ČR - více na www.mfcr.cz.


 • Odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku spravuje hrubý státní dluh centrální vlády, který tvoří zhruba 90% hrubého dluhu centrální vlády.

  Do působnosti a evidence není zařazen dluh mimorozpočtových fondů, fondů sociálního a zdravotního pojištění, krajů a obcí. Do státního dluhu nejsou rovněž zařazeny státní záruky, které spravuje přímo státní rozpočet.

  A. Nepodmíněné závazky státu (celkový státní dluh) lze rozdělit:

  I.dluh domácí a dluh zahraniční (podle místa vzniku dluhového nástroje)

  Domácí dluh je kryt:
  - státními pokladničními poukázkami
  - státními střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy
  - dalšími domácími instrumenty, např.krátkodobými půjčkami

  Zahraniční dluh je složen ze:
  - zahraničních emisí dluhopisů
  - půjček od Evropské investiční banky
  - směnek vydaných k úhradě členství v IBRD

  II. dluh obchodovatelný a dluh neobchodovatelný (podle obchodovatelnosti na finančních trzích)

  Obchodovatelný dluh
  - státní pokladniční poukázky
  - státní střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy
  - zahraniční emise dluhopisů
  - případně ostatní zdroje krytí

  Neobchodovatelný dluh
  Po rozdělení Československa v roce 1993 Česká republika převzala 2/3 bývalých federálních dluhů na knihy státního dluhu. Od vzniku České republiky nevznikly nové tuzemské kategorie netržních závazků.

  V současnosti je veškerý neobchodovatelný dluh pouze zahraničním dluhem. Do roku 1998 se neobchodovatelný dluh podílel i na domácím dluhu (např. přímý úvěr od centrální banky a přímé úvěry od obchodních bank); ten však byl přeměněn na tuzemský tržní dluh.

  Zahraniční neobchodovatelný dluh představují především bankovní úvěry od Evropské investiční banky, korunové směnky pro úhradu účasti u IBRD, které mají objemově okrajový význam.

  B. Podmíněné závazky státu (státní záruky)

  Státní záruky jsou poskytovány jednak podle zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtových pravidel). Mají systémový charakter, přičemž největší zátěž způsobují záruky na bankovní sektor. Státní záruky jsou dále poskytovány podle zákona č.58/1995 Sb. (podpora exportu) a zákona č.77/2002 (Správa železniční dopravní cesty).
  Je nutné zdůraznit, že řízení a administrace státních záruk vlády není v kompetenci Odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku. Státní záruky jsou plánovány, spravovány a plněny přímo odborem Státního rozpočtu Ministerstva financí.